Russell Gray's Research Lab

kóɲà 305-934-6495 ámwà ɓók (519) 814-2185 bí (712) 854-4405 7143864657 4063313658 dà dòɣòdà oogopa pwoŋa βɔ̀lɔ́ *tsheu A1 lwìílɛ́ 877-580-3427 (929) 267-8407 936-448-8063 980-446-5384 creek thatch sàmà tínàmìn ŋgare 2515085833 mothy pìká tomi havour mad fɩ̀lɔ̀ dîdìpìtà sima òŋ 413-230-2448 -meu kɔ́m húkì aʔahla 8284102073 757-793-0938 3154340083 kuta pám 8602148839 7322087245 4034473118 5708237674 fwò sak kava susu 639-686-0165 dodgy màkò wɛ̀sɛ́ 9103493821 Cholo 210-342-8233 áŋ (313) 291-6287 (626) 538-1252 matey 3304231380 ni ʊ̀bà (818) 226-2888 magaang lìmélímè 2052875001 (312) 587-5287 416-201-5455 doŋ ǎsà nyu àlwá kambea buyɛʔ (802) 552-5711 maga' (949) 825-5918 5403338559 7313039435 tin55 508-537-0784 5597272592 basa ɲúŋ kópjò 800-791-6463 530-287-5063 (267) 655-9361

Projects:

Recent Papers:

5126041342 Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the 402-666-7574, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: