Trwa ³adowanie strony

Nasza dzia³alno¶æ obejmuje projektowanie wnêtrz oraz projektowanie i wykonawstwo mebli na zamówienie na terenie Warszawy i okolic. Potrafimy odkryæ Pañstwa potrzeby - wspó³praca z nami to sama przyjemno¶æ. Pomagamy w dostosowaniu wnêtrza do potrzeb Klienta. Projektujemy funkcjonalne, praktyczne, ale estetyczne wnêtrza z poszanowaniem Pañstwa gustu i bud¿etu.

Wnêtrza mieszkalne:

Domy, apartamenty, mieszkania, poddasza, pojedyncze pomieszczenia, np. kuchnie, ³azienki, garderoby, itp.

Wnêtrza u¿yteczno¶ci publicznej:

Biura, recepcje, sklepy, gabinety lekarskie, przedszkola, restauracje, kawiarnie, pensjonaty.

Meble:

Meble kuchenne, ³azienkowe, szafy wnêkowe, komody, stoliki, biblioteczki, itp.

MIESZKANIE, AL. KEN

MIESZKANIE, MARINA

MIESZKANIE, MOZARTA

PENSJONAT, ZAKOPANE

APARTAMENT, CH£ODNA

KUCHNIA, RADO¦Æ

MIESZKANIE, SKOROSZE

MIESZKANIE, SKOROSZE II

GABINET STOMATOLOGICZNY, REGU£Y

Na pierwszym spotkaniu z Pañstwem rozmawiamy na temat Pañstwa upodobañ, preferencji i potrzeb zwi±zanych z projektowanym wnêtrzem.

Po zapoznaniu siê z Pañstwa sugestiami oraz z projektowanym wnêtrzem (na podstawie planów architektonicznych) przedstawiamy Pañstwu wstêpn± koncepcjê.

Je¶li s± Pañstwo zainteresowani naszymi us³ugami, przygotowujemy dla Pañstwa ofertê z wycen± oraz wyszczególnionymi etapami i terminami prac projektowych i podpisujemy umowê.

Rodzaje us³ug:

1. Konsultacja projektowa

Jednorazowa porada projektanta, która nie wymaga wykonywania rysunków. Us³uga ta jest bezp³atna. Zadzwoñ!

2. Aran¿acja przestrzeni

Aran¿acja polega na takim przeprojektowaniu zastanego wnêtrza, aby nadaæ mu okre¶lony charakter i styl. Us³uga ta dotyczy wnêtrz, które nie wymagaj± przeróbek instalacyjno - budowlanych. Metamorfoza wnêtrza dokonuje siê poprzez u¿ycie gotowych elementów wyposa¿enia wnêtrz (np. meble, lampy, dodatki, aran¿acja okien, itp.) oraz zaprojektowanie kolorystyki ¶cian.

3. Projekt kompleksowy

Z projektem kompleksowym mamy do czynienia w przypadku generalnych remontów oraz w sytuacji, gdy wnêtrza s± w stanie surowym lub znajduj± siê w fazie budowy. Po analizie potrzeb klienta powstaje projekt wstêpny, który okre¶la podzia³ funkcji, charakter i kolorystykê wnêtrza oraz dobór materia³ów. W momencie zatwierdzenia projektu wstêpnego przystêpujemy do opracowañ szczegó³owych.

4. Nadzór autorski

W momencie przyst±pienia przez ekipê wykonawcz± (wspó³pracuj±c± z naszym Studio lub zaproponowan± przez Pañstwa) do pracy nastêpuje etap nadzoru autorskiego, który polega na wizytach na miejscu inwestycji i kontroli prac ekip remontowo-wykoñczeniowych.

5. Projektowanie mebli u¿ytkowych

Na ka¿dym z powy¿szych etapów mog± Pañstwo skorzystaæ z us³ugi projektowania mebli u¿ytkowych. Zalet± tej us³ugi jest to, ¿e otrzymuj± pañstwo produkt unikatowy i dopasowany do Pañstwa potrzeb.

inStudio - przestrzeñ udomowiona

Agnieszka Szymañska-Konik Monika Rzeszutko (Norwegia)
agnieszka@instudio.pl monika@instudio.pl
tel.: +48 502 316 565 tel.: +47 979 24 413

REGON 146371453
NIP 894-230-32-36
ul. Wyglêdowska 6/61
02-654 Warszawa